top of page

Forretningsorden

For Hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Skolesekretærer

Hand Tegning

§ 1 Formål

Hovedbestyrelsens formål er at koordinere og fremme samarbejdet mellem medlemmerne, samt medvirke til at der arbejdes for at højne det faglige niveau gennem samarbejde med udbydere af relevante uddannelser. Se fanen ”Uddannelse”.

§ 2 Medlemskreds

Hovedbestyrelsens sammensætning fremgår af vedtægternes Kap. 2, og den vælges som beskrevet i Kap. 2.

Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et møde, skal suppleanten indkaldes. Det er hovedbestyrelsesmedlemmets egen pligt at indkalde suppleanten i stedet.

 

§ 3 Kompetenceforhold

Hovedbestyrelsen fungerer mellem generalforsamlingerne som Landsforeningens højeste myndighed. Hovedbestyrelsen behandler spørgsmål rejst af Forretningsudvalget eller medlemskredsen. Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af Landsforeningen, og formanden og næstformanden repræsenterer foreningen overfor de respektive myndigheder og organisationer. Referater af Forretningsudvalgets møder lægges på Groupcare.

Forretningsudvalget orienterer om udvalgets arbejde på hovedbestyrelsesmøderne for perioden siden det foregående hovedbestyrelsesmøde. Personsager refereres alene på forretningsudvalgets møder.

 

§ 4 Konstituering

Landsforeningens formand og næstformand er samtidig henholdsvis formand og næstformand for Hovedbestyrelsen. Kasserer og sekretær er samtidig kasserer og sekretær for hovedbestyrelsen.

 

Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted. Hovedbestyrelsen kan vælge en dirigent/mødeleder for hvert møde.

 

 

§ 5 Nedsættelse af udvalg

Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af særlige opgaver.

 

 

§ 6 Dagsorden/mødeindkaldelse

Hovedbestyrelsen afholder sit 1. møde hvert år i november efter årsmødet.

 

Hovedbestyrelsesmøde afholdes i nødvendigt omfang og mindst 1 gang årligt. Møderne indkaldes af formanden. Der skal i øvrigt indkaldes til hovedbestyrelsesmøde, når mindst 5 af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det. Møder indvarsles i henhold til mødeplan, som godkendes på hovedbestyrelsesmødet i november. Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet afholdes til hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

Ethvert medlem af hovedbestyrelsen kan komme med punkter til dagsordenen for det kommende møde. Forslag til dagsordenspunkter skal normalt være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

 

Der udarbejdes referater af hovedbestyrelsens møder. Referaterne sendes til hovedbestyrelsen samt suppleanterne af sekretæren umiddelbart efter hvert møde.

 

Ethvert medlem kan begære et særstandpunkt til en sag optaget i referatet.

 

 

§ 7 Økonomi

Landsforeningen dækker hovedbestyrelsesmedlemmernes dokumenterede udgifter i forbindelse med møder i hovedbestyrelse og udvalg, i det omfang udgifterne ikke dækkes på anden måde.

 

Der udbetales 100 kr. i omkostningsgodtgørelse til hovedbestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter pr. møde. Dette gælder ikke for de medlemmer af Forretningsudvalget, som modtager honorar. Omkostningsgodtgørelsen udbetales 1 gang årligt (umiddelbart inden regnskabsårets udløb) ved overførsel til bankkonto.

 

  • Rejsegodtgørelse betales med billigste offentlige transportmiddel.

  • Såfremt det vil være forbundet med uforholdsmæssig lang rejsetid, kan egen bil benyttes. Godtgørelse betales med statens laveste km-takst (+ evt. broafgift).

  • Rejse til og fra Bornholm kan dækkes med flybillet.

  • Tvivlstilfælde afgøres af formanden.

 

Udgifter i forbindelse med kørsel i egen bil indsættes på hovedbestyrelsesmedlemmets konto, så snart kassereren har modtaget kørselsbilag.

 

Kassereren/formanden medbringer opdateret saldobalance, udarbejdet af det valgte revisionsselskab, 2 gange årligt. Desuden medbringer kassereren dokumentation for, at de omsætningsaktiver der fremgår af saldobalancen, reelt er til stede til hvert møde.

 

 

§ 8 Afstemningsregler

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal (én over halvdelen af de afgivne stemmer). Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning. Er der stadig stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

 

§ 9 Ændringer i forretningsorden

Forretningsordenen kan ændres af hovedbestyrelsen, når forslag har været optaget på dagsordenen for et møde i hovedbestyrelsen.

 

Afstemninger om ændringer i forretningsordenen sker i henhold til forretningsordenens § 8.

 

Godkendt af Hovedbestyrelsen

Marts 2023 

 

Gitte Boelt

Formand

bottom of page