top of page

Vedtægter

Kapitel 1: Navn, formål og område

§1     Foreningens navn er Landsforeningen for Skolesekretærer. (i det følgende kaldet Landsforeningen).

Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands hjemkommune/by.

 

§2     Landsforeningens formål er såvel at skabe kontakt som virke for udveksling af erfaringer mellem det administrative personale samt eventuelt i samarbejde med den forhandlingsberettigede organisation at varetage medlemmernes interesser over for de respektive myndigheder. Endvidere skal Landsforeningen medvirke til, at der arbejdes for at højne det faglige niveau gennem samarbejde med udbydere af relevante uddannelser – herunder via oplæg på foreningens hjemmeside at formidle kontakt mellem udbyder og vores medlemmer.

 

§3     Som medlemmer kan optages skolesekretærer og andet administrativt personale med relevant tilknytning til skole- og undervisningsområdet.

 

§4     Medlemmerne hæfter ikke for Landsforeningens gælds­forpligtelser.

 

 

Kapitel 2: Landsforeningens struktur

§1     Landsforeningen består af 5 regioner

 

Stk. 2     Landsforeningens hovedbestyrelse består af 3 repræsentanter fra hver af regionerne samt formand og næstformand, i alt 17 medlemmer.

 

§2    Hver region vælger 3 bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen. Det tilstræbes, at hovedbestyrelsesmedlemmerne (herefter kaldet HB-medlem), vælges med stor geografisk spredning. Hvad angår region Hovedstaden, skal det tilstræbes, at der vælges en repræsentant fra Bornholm.

HB-medlemmerne vælges på møder i de enkelte regioner for to år af gangen. Valget af HB-medlemmerne finder sted på et regionsmøde inden årsmødet.  Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 2     Valget meddeles Landsforeningens formand skriftligt straks efter nyvalg.

 

Valget foregår efter nedenstående fordeling:

 

Alle regioner har valg til hovedbestyrelsen hvert år.

HB-medlemmerne er nummereret med 1-3 på oversigten over HB-bestyrelsen, som ligger i håndbogen for HB-medlemmer.

I ulige år vælges HB-medlemmer nr. 1 og 3, og i lige år vælges HB-medlem nr. 2.

 

 

Stk. 3 Der vælges 2 suppleanter fra hver region. Valg af suppleanter finder sted på et regionsmøde inden årsmødet. Valgperioden er 1 år.

 

§3     Landsforeningens formand vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.  Formandsvalg finder sted i lige år.

 

§4     Næstformanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Næstformanden vælges i ulige år.

 

§5     Revisorer og revisorsuppleanter vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 

§6     Alle kandidater til valg under §§3 og 4 skal være personligt til stede på Landsforeningens generalforsamling og skal erklære sig villige til valg. Kandidater til valg under §5 kan ved skriftlig fuldmagt erklære sig villige til valg.

 

 

Kapitel 3: Generalforsamling og møder

 

§1     Ordinær generalforsamling, der er landsforeningens højeste myndighed, afholdes 1 gang årligt i forbindelse med årsmødet, der finder sted mandag-tirsdag i uge 44.

 

 

Stk. 2     Indkaldelse med foreløbig dagsorden til generalforsamlingen sker med 2 måneders varsel. Endelig dagsorden foreligger ved generalforsamlingens start.

 

Stk. 3     Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af forretningsorden

 4. Godkendelse af dagsorden

 5. Beretning

 6. Indkomne forslag

 7. Regnskab og budget, herunder kontingentfastsættelse

 8. Valg af formand eller næstformand

 9. Meddelelser om valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

 11. Eventuelt

 

Stk. 4     Kun punkter, der er optaget på dagsordenen, kan sættes under afstemning. Forslag til dags-ordenspunkter skal være formanden i hænde 1 måned før generalforsamlingen.

 

§2     Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, hvis hovedbestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne skriftligt kræver det.

  

§3     Hovedbestyrelsesmøde afholdes i nødvendigt omfang og mindst 1 gang årligt. Møderne indkaldes af landsforeningens formand. Der skal endvidere indkaldes til hovedbestyrelsesmøde, når mindst 5 af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det. Hovedbestyrelsen udarbejder selv forretningsorden

 

§4     På første ordinære hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen nedsætter hovedbestyrelsen et forretningsudvalg på 5 personer, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og medlemsadministrator.

 

Stk. 2     Forretningsudvalgsmøder afholdes i nødvendigt omfang og mindst 2 gange årligt. Mødet indkaldes af Landsforeningens formand. Der skal indkaldes til forretningsudvalgsmøde, når mindst 2 af udvalgets medlemmer ønsker det.

 

 

Kapitel 4: Kompetence

 

§1     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med bindende virkning for alle Landsforeningens medlemmer, når mindst 10% af medlemmerne er fremmødt.

 

Stk. 2     Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Stk. 3     Beslutninger vedtages med simpelt flertal. Ved evt. stemmelighed bortfalder beslutningsforslag.

 

Kapitel 5: Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget

 

§1     Forretningsudvalget er sammen med den øvrige hovedbestyrelse Landsforeningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

 

Stk. 2     Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og de valgte HB-medlemmer i hver af de 5 regioner, i alt 17 personer.

 

§2     Landsforeningens formand repræsenterer Landsforeningen over for de respektive myndigheder og organisationer.

 

§3     Sekretæren skal føre et beslutningsreferat af alle forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøder. Alle referater udsendes til HB-medlemmerne efter hvert møde. Referatet fremlægges til godkendelse på efterfølgende møde. Landsforeningens medlemmer orienteres gennem nyhedsbreve og på regions- og årsmødet.

 

§4     Kassereren udarbejder regnskab og budget.

Medlemsadministrator opkræver kontingent og fører en nøjagtig fortegnelse over Landsforeningens medlemmer.

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og aflægger regnskab og beretning overfor generalforsamlingen.

 

Stk. 2     Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.

 

 

Kapitel 6: Kontingent

 

§1     Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves 1 gang årligt.

 

Stk. 2     For at deltage i regions- og årsmødet samt på generalforsamlingen skal der være betalt kontingent.

 

 

Kapitel 7: Vedtægtsændringer

 

§1     Nærværende vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen. Til vedtagelse af ændringer kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Kapitel 8: Landsforeningens ophævelse

 

§1     Landsforeningen kan kun ophæves, hvis mindst 2/3 af dens medlemmer stemmer derfor. Dette sker ved urafstemning.

§2     Evt. midler ved Landsforeningens ophør fordeles til godgørende formål efter hovedbestyrelsens indstilling.

 

 

Senest ændret på generalforsamlingen d. 31. oktober 2022.

 

 

 

Gitte Boelt

Formand

Hand Tegning
bottom of page